Fase 1: intakefase


1)      Intakegesprek
Een medewerker van In & Autput komt in deze fase bij het gezin thuis. Er vindt een gesprek met de ouders en/ of personen uit het netwerk plaats.
Hierin wordt door de medewerker informatie over o.a. de werkwijze en het aanbod gegeven.
Vanzelfsprekend wordt de hulpvraag van het kind en/ of de direct betrokkenen vastgesteld, mede gebaseerd op de budgettaire mogelijkheden van het PGB.


2)      Nadenken over samenwerken
Na het intakegesprek zal de medewerker binnen 3 dagen laten horen of het aanbod van In & Autput aansluit op de hulpvraag. De ouders kunnen in deze 3 dagen ook bedenken of zij over willen gaan tot samenwerking met In & Autput.


3)      Besluit samenwerken en indicatie uren in eerste 3 maanden

Wanneer na  deze 3 dagen door het gezin en In & Autput  besloten wordt te gaan samenwerken, stelt de medewerker van In & Autput  de geïndiceerde uren voor  de eerste 3 maanden vast. Dat betekent dat de medewerker van In & Autput

een inschatting maakt hoeveel uren nodig zijn voor de observatie(s), het analyseren van de observaties en het maken en uitvoeren van het ’Plan van Aanpak’ in de thuissituatie.


3)      Tekenen van samenwerkingsovereenkomst

De geïndiceerde uren worden met de ouders besproken en wanneer zij akkoord gaan, wordt de samenwerkingsovereenkomst voor de eerste 3 maanden getekend.  Dit zal plaatsvinden aan het begin van het eerste bezoek van de 2e fase.

Deze fase bevat in totaal 1 afspraak (het intakegesprek). De overige stappen worden telefonisch of per e-mail besproken. Deze fase duurt ongeveer 2 weken.


Fase 2: kennismaking- en observatiefase


1)      Kennismaken met het (hele) gezin en/ of netwerk
Wanneer de medewerker van In & Autput  tijdens het intakegesprek het kind, het hele gezin en/ of belangrijke personen uit het netwerk niet gezien heeft, zal de medewerker een apart kennismakingsgesprek plannen.


2)      Observeren en analyseren van het probleemgedrag
Er worden minimaal 2 afspraken gepland voor observatie. Indien nodig zullen er meer gepland worden. Het aantal observaties hangt af van de hulpvraag van het kind en de omstandigheden binnen het gezin.
Tijdens de observatie, zal de medewerker van In & Autput  geen adviezen, coaching of training geven. Tijdens de observaties zal de medewerker met zijn/ haar aanwezigheid zo min mogelijk invloed proberen uit te oefenen, waardoor de (probleem)situatie in het gezin zo helder mogelijk in beeld kan worden gebracht.
Deze observaties zal de medewerker thuis uitwerken en analyseren. In de analyse worden in ieder geval de interacties, processen, patronen en wensen van het gezin beschreven.
Deze fase bevat in totaal minimaal 2 afspraken, met een uitloop die afhankelijk is van het wel/ niet plannen van een kennismakingsgesprek en het aantal observaties. Deze fase duurt ongeveer 3 weken (afhankelijk van wanneer en hoe vaak de medewerker kan observeren in het gezin).


Fase 3: “Plan van Aanpak”1)      Bespreken van observaties en ‘Plan van Aanpak’
De uitwerking en de analyse van de observaties worden samen met het “Plan van Aanpak” met het kind, zijn gezin en/of personen uit het netwerk besproken.
In het ‘‘Plan van Aanpak’’ worden het probleem, de doelen (het gewenste gedrag) , de werkpunten, de houding en aanpak van ouders, bevorderende vaardigheden van ouders en kind, de afspraken en het evaluatiemoment beschreven, met als doel het probleemgedrag te verbeteren en het gewenste gedrag positief te bekrachtigen.


2)      En dan: aan de slag!
De voorgaande fasen zijn van groot belang, maar voor het kind en de ouders is het daadwerkelijk werken aan het verminderen van de problemen vaak het belangrijkste!
In deze fase kan de medewerker van  In & Autput de volgende werkzaamheden in overleg uitvoeren:
 
Adviseren: Ouders krijgen mondeling en/ of op schrift advies en voeren dit zelfstandig uit. Hierbij worden direct evaluatiemomenten gepland;
Coaching: Ouders worden gecoacht. Hierbij is een medewerker van In & Autput  in het gezin aanwezig. Hij/ zij kan twee coachingfuncties vervullen:
1)      Een modelfunctie: Hierbij doet de medewerker voor hoe praktische tips uitgevoerd kunnen worden;
2)       Coachend (op de achtergrond) aanwezig zijn:  Hierbij voeren ouders de praktische tips zelf uit en geeft de medewerker in de ontstane situaties directe ondersteuning in de vorm van tips voor beïnvloeding van het gedrag en de situatie;
Training: De medewerker maakt visuele (dag)programma’s om bijvoorbeeld gedrag te beïnvloeden, gedragsalternatieven aan te reiken, structuur aan te bieden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze programma’s worden of door  de medewerker thuis of samen met ouders gemaakt en in de gezinssituatie geïmplementeerd.
Welke vorm van begeleiding en/ of coachingsfunctie de medewerker zal vervullen, wordt met ouders en/ of direct betrokkenen overlegd en in het ‘’Plan van Aanpak’’ opgenomen.
Eventueel is er een mogelijkheid om een vorm van Video Interactie Training aan te bieden;
Het totaal van de afspraken in deze fase is afhankelijk van de doelen, de vorm van werkzaamheden en het aantal oefensituaties, die in de thuissituatie ingepland kunnen worden .
 Deze fase duurt in totaal ongeveer 6 weken .


Fase 4: evaluatie


1)      Evalueren ‘Plan van Aanpak’
Na een vooraf afgesproken periode wordt het ‘’Plan van Aanpak’’ geëvalueerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar welke veranderingen en/ of verbeteringen er zijn opgetreden in het gedrag van het kind en naar de situatie van de overige gezinsleden en/ of betrokkenen uit het netwerk.


2)      Bijstellen ‘Plan van Aanpak’
Aan de hand van eventueel nieuwe ontwikkelingen in de gezinssituatie, opgedane ervaringen, resultaten en (vernieuwde) wensen wordt het ‘’Plan van Aanpak’’ in onderling overleg bijgesteld en nieuwe werkpunten en/ of doel(en) toegevoegd.